Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2012

2991 f38b
1673 6624
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viacg44 cg44
Reposted fromWiniary Winiary viadrugs drugs
2553 1b16
Reposted fromepidemic epidemic viaDopethrone Dopethrone
5317 f698
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viastonerr stonerr
3052 77e5 500
Reposted frombluepanda bluepanda viastonerr stonerr
Holy dicks, that’s useful.
4223 da9a
Reposted fromdodomudaleko dodomudaleko viastonerr stonerr
Ulgowy studencki
2366 dc31
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viastonerr stonerr
Reposted fromstonerr stonerr
0498 a19e
Reposted frometerycznie eterycznie viastonerr stonerr
Wiesz co jest największą tragedią tego świata? Ludzie, którzy nigdy nie odkryli, co naprawdę chcą robić i do czego mają zdolności. Synowie, którzy zostają kowalami, bo ich ojcowie byli kowalami. Ludzie, którzy mogliby fantastycznie grać na flecie, ale starzeją się i umierają, nie widząc żadnego instrumentu muzycznego, więc zostają oraczami. Ludzie obdarzeni talentem, którego nigdy nie poznają. A może nawet nie rodzą się w czasie, w którym mogliby go odkryć. 
— Terry Pratchett, "Ruchome Obrazki"
5969 a579 500
Reposted fromomgodlike omgodlike viastonerr stonerr
5976 db23 500
Reposted fromomgodlike omgodlike viastonerr stonerr
2114 085b
soup...
Reposted fromfadenb fadenb viastonerr stonerr
9945 73d3
Wojciech Kuczok - "Widnokrąg"
Reposted fromniezapominajka niezapominajka viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl